افغانستان ریشه یابی و بازیابی تحولات معاصر
100 بازدید
ناشر: انتشارات کیش مهر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به بررسی تحولات افغانستان در عصر حکومت طالبان و حمله امریکا به افغانستان می پردازد.