تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
مترجمی زبان انگلیسی 
دانشگاه ازاد واحد قم 
0.00 
فوق لیسانس 
 
علوم سیاسی 
باقر العلوم 
0.00 
دکترا 
 
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی 
باقر العلوم 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
19.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00